Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu STS S.A.

1
513
Sanok
fot. Tomasz Sowa

Już wkrótce pierwsze decyzje dotyczące odbudowy seniorskiego hokeja w Sanoku. Odpowiadając na prośbę przedstawicieli rady nadzorczej Sanockiego Towarzystwa Sportowego S.A., zamieszczamy ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu tejże spółki.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU
SANOCKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO S.A.

Rada nadzorcza Sanockiego Towarzystwa Sportowego S.A. z siedzibą w Sanoku, adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4, zwana dalej „Spółka”, ogłasza konkurs na:

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

  1. Kandydaci na stanowisko muszą spełniać następujące wymagania: korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kryteriami pomocniczymi oceny kandydatów są: znajomość zagadnień ekonomiczno – prawniczych związanych z finansami i zarządzeniem oraz działalnością sportową, wykształcenie, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i klubami sportowymi, stopień znajomości języków obcych.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie na ręce członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kołodziejczyka na adres: Smoliński Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, do 15 września 2016 roku: listu motywacyjnego, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, CV, kopii umów o pracę lub kontraktów dotyczących zajmowanych stanowisk, oświadczenia w przedmiocie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, spełniania dodatkowych kryteriów pomocnicze oceny kandydatów.
  4. Z osobami telefonicznie zawiadomionymi o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w terminie 7 dni po upływie terminu składania podań.
  5. Wybór i powołanie kandydata nastąpi w formie uchwały Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 30 września 2016 roku, z pośród osób wstępnie wyłonionych na podstawie oceny podań i po przeprowadzeniu z tymi osobami rozmów kwalifikacyjnych. Osoby te zostaną powiadomione telefonicznie o ewentualnym zaproszeniu do stawienia się na termin posiedzenia rady nadzorczej. Termin wyboru i powołania kandydata może zostać przesunięty przez Pana Pawła Kołodziejczyka, o czym osoby zaproszone zostaną powiadomione telefonicznie.
  6. Wykonanie uchwały powierzyć członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kołodziejczykowi.